Granty Unii Europejskiej

ConnectorIO, dnia 30 sierpnia 2023

Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie wdrożony w latach 2018-2023.

ConnectorIO zostało zakwalifikowane do promocji rozwijanej technologii na rynku chińskim.

Our solutions work with openHAB